Fukt

FuktMögel

Så skyddar du ditt hem mot fuktskador

Fuktskador är skador som uppstår på grund av fukt eller vatten som tränger in i byggnader eller andra konstruktioner. Fuktskador från “golv skadat fukt” kan orsaka allvarliga problem för både byggnadens konstruktion och dess invånare, inklusive försämrad luftkvalitet, mögel och röta. Det kan leda till höga reparationskostnader. För att förebygga fuktskador är det viktigt att förstå hur fukt uppstår och vad man kan göra för att förhindra det.

Vad orsakar fuktskador?
Fuktskador kan orsakas av många olika saker, inklusive inträngande regnvatten, fukt från marken, läckande rör och fukt som genereras inne i byggnaden. Inträngande regnvatten är en vanlig orsak till fuktskador i källare och andra underjordiska utrymmen. Detta kan ske när det inte finns tillräckligt med dränering runt byggnaden samt när det finns brister i taket eller fasaden som låter vatten tränga igenom.

Fukt från marken kan orsaka fuktskador när vatten tränger upp genom grunden eller när det finns högt grundvatten. Detta kan ske när marken runt byggnaden är ojämn eller när det finns bristande dränering. Läckande rör och ventilationssystem kan orsaka fuktskador när vatten tränger in i väggar, golv eller tak. Detta kan ske när rören är skadade eller när ventilationssystemet inte fungerar som det ska.

Fuktgenerering inom själva byggnaden kan orsakas av flera saker, inklusive kondensering från otillräcklig ventilation, läckande tak, eller fukt från vardagliga aktiviteter. read more

Read More